Bước 1 trong 3

Đăng tải server Minecraft mới lên Crafty

Xác thực
Hãy cho chúng tôi biết thêm về
Bước 1 trong 3
Tên server
IP server
Cổng server
Loại/Nền tảng

Phương pháp xác minh

MOTD
Trong MOTD của server bạn, vui lòng thêm mã sau để xác nhận bạn là chủ sở hữu hoặc là quản lí của server mà bạn đang thêm
Thẻ
Click and start selecting tags
Ngôn ngữ Tối đa 3 ngôn ngữ
Click and start selecting tags
Phiên bản
Giới thiệu ngắn (tối đa 150 kí tự)
Mô tả chi tiết (tối đa 500 kí tự)
Website
Discord
Twitter (username)